Montferri - Compromís de qualitat

 
 
 

Compromís de qualitat

 
 
 

Les certificacions de qualitat ISO, UNE 13816, de medi ambient i de prevenció en riscos laborals OHSAS 18001 reconeixen els serveis regulars i discrecionals de Montferri per garantir els màxims nivells de seguretat, qualitat i confort sense comprometre el respecte cap el medi ambient.

 


 

                                                                          

 

 

Política del Sistema Integrat de Qualitat, Medi Ambient, Prevenció, Energia i Seguretat Vial

 

La direcció de Montferri Germans es compromet a establir i mantenir el sistema integrat de gestió (de la Qualitat de Medi Ambient, Energètic, de Prevenció de Riscos Laborals i de Seguretat Vial, segons les normes UNE EN ISO i OHSAS respectivament en la seva versió vigent) així com que es compromet a complir amb els requisits establerts pel reglament EMAS per tal de adherir-nos a aquest. Aquest compromis l'assegurem a traves de la millora continua i la protecció de la contaminació en totes les activitats que realitzem, la optimització energètica la prevenció d'accidents, així com la prevenció de la seguretat i la salut laboral dels treballadors.

La nostra activitat de transports de viatgers ha estat sempre enfocada a la millora continua del servei i a la satisfacció dels nostres clients, emprant les directrius i els criteris de qualitat que estableixen tant la norma ISO com la UNE

Com a empresa de transports de viatgers hem adquirit el compromis de liderar, desenvolupar i implemantar el sistema integrat de gestió per complir amb els requisits legals aplicables i altres requisits subscrits que puguin estar relacionats amb els aspectes ambientals, amb aspectes relacionats amb la seguretat vial i de prevenció de riscos i salut laboral.

El nostre compromís es dirigeix a:

1. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients.

2. Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat des de l'austeritat que la situació actual requereix.

3. Donar compliment a les diferents normatives legals, en els àmbits de qualitat, medi ambient, prevenció, energia i seguretat vial.

4. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris del sistema integrat establert.

5. Definir i analitzar els indicadors del sistema segons les necessitats de gestió, i seguiment del nivell de progrés dels mateixos. D'aquesta manera podem conèixer i assegurar el servei de qualitat exigit i avaluar el nostre comportament ambiental, energètic i de prevenció ja sigui d'accidents a la carretera com laborals.

6. Planificar i executar processos més sostenibles que redueixin l'impacte ambiental en la seva activitat; així com avaluar-los anticipadament per futures activitats o serveis.

7. Renovar progressivament la flota amb vehicles més ergonòmics, que produeixin menor impacte ambiental, que estiguin equipats amb les mesures de seguretat que considerem necessàries, que ens permeti optimitzar el consum energètic, i reduir la probabilitat d'accidents.

8. Potenciar l'adquisició de productes, eines i maquinaria de màxima eficiència energètica segons la tecnologia existent , fiable i assequible en el moment.

9. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.

10. Transmetre la nostra política del sistema integrat a tot l'entorn de MONTFERRI.

11. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les nostres necessitats, així com la informació sobre els aspectes ambientals, energètics, de seguretat vial i de prevenció de riscos laborals en relació amb el transport amb la finalitat d'elimar morts i ferits greus derivats dels accidents de trànsit sobre els que tinguem influència.

12. Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l'estructura organitzativa.

13. Potenciar l'aprofitament de recursos propis envers a recursos externs.

14. Aconseguir la màxima seguretat i prevenció de riscos per el nostre personal, clients, vehicles i instal.lacions durant el desenvolupament de la nostra activitat.

Aquesta política de Qualitat, Medi Ambient, Energia, Seguretat Vial i Prevenció es trasllada com a una responsabilitat de tots i cadascú dels treballadors de MONTFERRI GERMANS, èssent una referència per l'establiment d'objectius i fites del Sistema Integrat de Gestió.

La Direcció es compromet a proporcionar els recursos adients i necessaris per el correcte desenvolupament del Sistema Integrat de Gestió, a difondre'l a tot el personal i a altres parts interessades i a impulsar el seu compliment.